Radí ŠPECIALISTA CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY ASEKOL SK Miroslav JURKOVIČ.

Prečo aj bioodpad?
Cieľom triedeného zberu odpadu všeobecne je znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládky a v čo najvyššej možnej miere odpad recyklovať. Triediť a oddeľovať zber bioodpadu je dôležité preto, lebo tvorí až polovicu odpadu vyprodukovaného v domácnostiach. Separovaným zberom sa podarí najviac znížiť skládkovanie bioodpadu a jeho recykláciou vrátite do prírody to, čo ste si požičali. Ukladanie bioodpadu na skládky nie je len problém objemu. Pri rozkladaní bioodpadu bez prístupu vzduchu vzniká skládkový plyn metán, ktorý pre klímu a globálne otepľovanie predstavuje väčší problém než oxid uhličitý.

.. 446 kg komunálneho odpadu pripadlo minulý rok na každého obyvateľa Slovenska?
Zdroj: Shutterstock
.. 446 kg komunálneho odpadu pripadlo minulý rok na každého obyvateľa Slovenska?

Čo nasleduje
Vytriedený bioodpad putuje do kompostárne alebo bioplynovej stanice. Pri kompostovaní sa biologické materiály za pomoci vzduchu a pôsobenia mikroorganizmov a pôdnych organizmov rozkladajú, pričom vzniká organické hnojivo – kompost. Živiny sa tak vracajú do pôdy, a čo je dôležité, nevzniká žiadny odpad. V bioplynovej stanici sa bioodpad rozkladá bez prístupu vzduchu. V uzatvorených zásobníkoch sa vytvára metán, ktorý sa zachytáva. Z vyprodukovaného metánu sa spaľovaním v kogeneračných jednotkách vyrába elektrická energia. Niekedy sa čistený metán využíva na pohon smetiarskych áut. Druhým produktom bioplynovej stanice je tekuté hnojivo – digestát.